Date:December 13 (Wednesday) - 15 (Friday), 2017

Venue:5/F, Academic Building No. 1, The Chinese University of Hong Kong (Map)

ScientificSergiu Klainerman (Princeton)
Committee :Zhou-Ping Xin (CUHK)
Pin Yu (Tsinghua University)
Po-Lam Yung (CUHK)

Speakers:Xinliang AN, University of Toronto
Binglong CHEN, Sun Yat-sen University
Demetrios CHRISTODOULOU, ETH-Zentrum (To be confirmed)
Mihalis DAFERMOS, Cambridge University (To be confirmed)
Alexandru Dan IONESCU, Princeton University
Junbin LI, Sun Yat-sen University
Jonathan Wing Hong LUK, Stanford University
Shuang MIAO, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
Chung-Tse Arick SHAO, Queen Mary University of London
Jacques SMULEVICI, Univsersite Paris-Sud
Jeremie SZEFTEL, Laboratoire Jacques-Louis Lions Universite Pierre et Marie Curie
Luen-Fai TAM, CUHK
Chengbo WANG, Zhejiang University
Mutao WANG, CUHK
Qian WANG, Oxford University
Xuecheng WANG, Tsinghua University
Willie WONG, Michigan State University
Shiwu YANG, Peking University
Xi-Ping ZHU, Sun Yat-sen University (To be confirmed)

Program:To be announced

Poster:To be announced

Enquiry: Ms. Caris CHUNG (email address: caris@ims.cuhk.edu.hk)

~~~ All are Welcome ~~~