Plenary Speakers


Chiun-Chuan Chen (陳俊全), National Taiwan University
Chongqing Cheng (程崇慶), Nanjing University
Jian-Qing Fan (范劍青), The Chinese University of Hong Kong
Tze-Leung Lai (黎子良), Stanford University
Jianshu Li (勵建書), Hong Kong University of Science and Technology
Ming Li (李明), University of Waterloo
Peter Li (李偉光), University of California of Irvine
Fang-Hua Lin (林芳華), New York University
Ngai-Ming Mok (莫毅明), The University of Hong Kong
Chi-Wang Shu (舒其望), Brown University
Yum-Tong Siu (蕭蔭堂), Harvard University
Luen Fai Tam (譚聯輝), The Chinese University of Hong Kong
Chin-Lung Wang (王金龍), National Central University
Xujia Wang (汪徐家), The Australian National University
Lai Sang Young (楊麗笙), New York University
Shouwu Zhang (張壽武), Columbia University
Jian Zhou (周堅), Tsinghua University
Xiping Zhu (朱熹平), Zhongshan University
Kang Zuo (左康), The Chinese University of Hong Kong