<>Naichung Conan Leung -
Conferences/workshops
that I (co-)organize :  


-- The fourth Yamabe Symposium in University of Minnesota, USA, September, 2008.

-- BIRS workshop 08w5039 in Canada, Special Structures in Riemannian Geometry, February 17 -2 22, 2008

-- 2007 International conference on Geometric Analysis in Taiwan University, Taiwan, June 18 - 22, 2007.
(Speakers: H.D. Cao, Jianguo Cao, Der-Chen Chang, Richard Hamilton, Xiaojun Huang, Shanyu Ji, Peter Li, John Loftin, Lei Ni, D.H. Phong, L-F. Tam, Burkhard Wilking, Jon Wolfson, Sumio Yamada, Stephen Yau)

-- Workshop on Geometry in IMS, Hong Kong, December 29, 2006
(Speakers: B. Hassett, J. Sawon, R. Sjamaar, B. Weinkove)

-- International conference in Geometry in IMS, Hong Kong, December 19 - 22, 2006
(Speakers: Shu-Cheng Chang, Jiun Cheng Chen, Brendan Hassett, Peter Li, Weiping Li, Mao Sheng, Chin-Lung Wang, Jiaping Wang, Siye Wu, De-Qi Zhang, Qi Zhang, Jian Zhou, Xi-Ping Zhu)

-- Four dimensioanl Gauge Theory week in IMS, Hong Kong, November 2 - 7, 2006
(Speakers: Bohui Chen, Conan Leung, Ming Xu, Siye Wu)

-- The third Yamabe Symposium in the University of Minnesota, USA, September 15 -17, 2006.
(Speakers: D. Auroux, Y. Eliashberg, R. Fintushel, M. Furuta, H. Hofer, D. McDuff, P. Ozsvath, Y.B. Ruan)
<>

-- Workshop on Geometry in IMS, Hong Kong, May 24 - 30, 2006
(Speakers: Thomas Au, Yat-Ming Chan, Marco Gualtieri, Sen Hu, Yongdong Huang, Spiro Karigiannis, Camille Laurent, Ngaiming Mok, Anne Pichereau, Margaret Symington, Luen Fai Tam, Jyh-Haur Teh, Siye Wu, Le Yin, Jiajin Zhang)

-- Symplectic Geometry and Physics program, Reunion conference in Lake Arrowhead, May 22 - 26, 2005, by the Institute of Pure and Applied Mathematics.

-- Recent trends in Algebraic Geometry in IMS, Hong Kong, December 13 - 16, 2004
(Speakers: Rajendra Gurjar, Yi Hu, Jun Li, Vikram Mehta, John Morgan, Duong Phong, Chin-Lung Wang, Kang Zuo)

-- The second Yamabe Symposium in the University of Minnesota, USA, Septermber 17 - 19, 2004.
(Speakers: R. Bryant, K.F. Liu, D.H. Phong, Y.B. Ruan, I.M. Singer, K. Uhlenbeck, S.T. Yau).  

-- Mirror Symmetry conference, July 9 - 13, 2004, in the National Center for Theoretical Sciences in Taiwan.
(Speakers: J. Bryan, R. Donagi, M. Gross, S. Gukov, S. Hosono, A. Kovalev, K.F. Liu, J. Loftin, Z.Q. Lu, B. Siebert, N.C. Leung, S.T. Yau, I. Zharkov and more).

-- Symplectic Geometry/Topology seminars in the University of Minnesota, USA, April 30 - May 3, 2004.
(Speakers: X.X. Chen, T. Coates, R. Gompf, N.C. Leung, J. Li, T.J. Li, Y.G. Oh, Y.B. Ruan).

--  The workshop on   'Geometry and Physics on G_2 manifolds' in IPAM, USA, April 2003.

-- The first Yamabe Symposium in the University of Minnesota, USA, Septermber 20 - 22, 2002. (Photos)